Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató az adatvédelmi tájékoztatónk kivonata, kizárólag az adatkezelés

legfontosabb szempontjait tartalmazza.

Az aktuális és teljes adatvédelmi szabályzatunkat képviselőnktől szerezheti be, valamint

megtalálhatja a következő hivatkozásoknál is.

1. Az adatkezelők neve és székhelye

GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2045 Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12.

2. A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja

2.1. A kezelt adatok fajtái:

Személyes adatok körében: a név; e.mail cím; céges levelezési cím; telefonszám; beosztás.

Szerződéses adatok: a szerződéses jogviszony; szerződés beazonosításának adatai;

megrendelés státusza; vásárlási előtörténet; könyvelési-, fizetési adatok; tranzakció adatok.

Ügyfélelőzmények

2.2. A kezelt személyes adatok forrása: az Ön általi önkéntes adatszolgáltatás, Önnel létrejött

jogviszony.

2.3. Az adatkezelés jogalapja: a vonatkozó jogszabályok, az Ön hozzájárulása.

3. Az adatkezelés célja

A GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2045 Törökbálint, TT Ipartelep

0152/12. az Ön 2. pontban gyűjtött adatait az alábbi célból kezeli:

az Ön azonosítása, adategyeztetés, kapcsolattartás (telefon, e.mail, SMS, MMS, posta),

marketing kommunikáció (pl.: reklám, hírlevél, hirdetés), szerződéskötés előkészítése,

műszaki dokumentációk, ajánlatok megküldése.

4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye

4.1. Az adatkezelés helye: GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2045

Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12.

4.2. Az adatok feldolgozására a GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. erre

felhatalmazott munkatársai jogosultak.

4.3. Az Ön személyes adatai törvényben meghatározott célból és az ott meghatározott

személyek és szervek részére továbbításra kerülhetnek.

5. Az adatok megismerhetősége

Személyes adatait akkor továbbítjuk más adatkezelőnek, ha arra egy szerződés teljesítéséhez

van szükség.

Ezen kívül akkor fordulhat elő adattovábbítás más adatkezelők felé, ha egy jogi szabályzás

vagy végrehajtható adminisztratív előírások miatt kötelező.

6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

A GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Adatkezelési Szabályzatában

meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az Ön személyes és egyéb technikai adatait, de

mindenképp az adatkezelés céljainak megvalósítása érdekében szükséges ésszerű

időtartamig, illetve GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogszabályban előírt

kötelezettségének teljesítéséhez szükséges időtartamig. Ezt követően, legkésőbb 15

munkanapon belül, illetve az Ön kérése esetén haladéktalanul az Önre vonatkozó személyes

adatokat töröljük.

A GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Adatkezelési Szabályzat eltérő

rendelkezése hiányában – az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli személyes adatait

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

7.2. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;

7.3. Kérheti személyes adatainak helyesbítését;

7.4. Bármikor visszavonhatja hozzájáruló nyilatkozatát az egyes megkeresésekben

meghatározott módon, vagy az a.gyorgyi@gyurma.hu címre küldött e.maillel.

7.5. Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását (A törlés joga nem vonatkozik a

számlázáshoz, vagy a könyveléshez szükséges adatokra, vagy azokra amelyeket jogszabály

alapján kell megőriznünk.);

7.6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat;

7.7 Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

8. Alkalmazandó jogszabály

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény;

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen datok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR).