Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1

Jelen szerződés rendelkezéseit a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.13-09-147362

cégjegyzékszámon bejegyzett GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 2045 Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12.; adószáma: 12469259-2-13), mint Szállító által

forgalmazott árukra és e körben Szállító és Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses

jogviszonyra alkalmazni kell.

1.2

Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön

megállapodása alapján lehet eltérni.

2. Szerződés létrejötte

2.1

Jelen szerződés létrejön, ha Megrendelő írásos (fax vagy e-mail útján, postai úton) vagy szóbeli

(Szállító székhelyén) leadott megrendelését Szállító írásban vagy közvetlen raktári eladás esetén a

helyszínen szóban visszaigazolja. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

2.2

A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak

minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének

(„Vételár”) megfzetése az ajánlat elfogadásának minősül.

2.3

Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.

2.4

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó

megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő

megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem

állhat el.

3. Vételár

3.1

Az árukra vonatkozóan megadott vételárak a Szállító székhelyén ill. területi képviselőknél

történő átvételre értendők.

3.2

Szállító ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra vonatkozó árak,

rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.

3.3

A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja,

ha

a. a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi, b. a szerződéskötést követően

olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői

körültekintés mellett sem volt előre látható, c. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között

legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az

euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest jelentősen leértékelte.

3.4

Szállító 3.3 pontban foglalt legalább 5% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult

jelen szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne.

4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1

A jelen szerződés szerinti értékesítés esetén teljesítési hely Szállító raktáraiból (székhelyéről ill.

területi képviselői raktárából) történő eladás esetén Szállító székhelye , illetve 4.5 pont esetén

Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.2

Szállító az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és

átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik (5. pont). Szállító elő-,

és részszállításra jogosult.

4.3

Az áru elszállításáról felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles gondoskodni.

A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja.

4.4

Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el

az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az

elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles

előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.

4.5

Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut Vételáron felüli fuvardíj ellenében a

Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által

megadott hely; a teljesítés ideje pedig, Megrendelő ill. a meghatalmazott képviselője általi

áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen a dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A

fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat tartalmazza.

4.6

Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári

napon belül nem veszi át, úgy Szállító a Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj

felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett ár rendelés

(számla kiállítása esetén a számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap

után fzetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

4.7

Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító

jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut visszavenni és 3. személy részére értékesíteni.

4.8

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő

tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk

vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli

felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.

4.9

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a már átvett árut kizárólag egyedi elbírálás alapján,

kezelési költség felszámítása mellett vételezheti vissza.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4.1. és a 4.4. pontban meghatározott teljesítési

hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét

ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.

5.2

Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval

kötött megállapodás ill. Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.

5.3

Mennyiségi kifogás esetén Megrendelő az átadás napjától számított két napon belül, míg

minőségi kifogás esetén a 6. pontban foglaltak szerint élhet kifogással.

6. Minőség, szavatosság, jótállás

6.1

Szállító az árukhoz tartozó használati, kezelési útmutatót ad át a Megrendelő részére. Az

áruhoz tartozó számla egyben garancia levél is. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a

rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti

szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.

6.2

A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval

szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval, Szállító

székhelyén ill. Területi képviselőinél történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell

aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi

hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.

6.3

Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt

ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a

közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

6.4

Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem

élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 137. § értelmében kizárja.

6.5

Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

7. Fizetési feltételek

7.1

A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy

az elfogadott ajánlaton, illetve amennyiben a számla kiállításra került - számlán szereplő módon

és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.

7.2

Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott

részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre

megfzetni ("Vételárelőleg").

7.3

Megrendelő jelen szerződéstől - erre vonatkozó kikötés esetén - a megrendelés

visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 143. § (2) bek.) fzetésére köteles. A

bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg

összegébe a bánatpénzt beszámítani.

7.4

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla

ellenértékébe beszámítani.

8. Fizetési késedelem

8.1

Megrendelő fzetési késedelme esetén a számlán szereplő fzetési határnapot követő naptól a

Vételár teljes összegének megfzetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fzetni. A

késedelmi kamat mértékeként a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon

érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

8.2

Szállító Megrendelő részletfzetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak,

majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

8.3

Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill.

egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfzetésére köteles,

valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa

korábban keretjelleggel megadott fzetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog

Szállítót Megrendelő fzetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen

csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul,

vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított,

szintén megilleti.

8.4

Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve

felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások

megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fzetéshez kötheti.

8.5

Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 8 napon belül

Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan

tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által

befogadottnak, Szállító követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben

Megrendelő fzetési késedelme esetén Szállító jogosult Megrendelő fzetésképtelenségét

feltételezni.

8.6

Megrendelő 15 napot meghaladó fzetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre

vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár

megfzetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni.

Megrendelő képviseletében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint

személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

9. Tulajdonjog fenntartás

9.1

Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó

tulajdonjogát fenntartja.

9.2

Megrendelő a Vételár megfzetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be

nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása,

beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 65 § 3. bek.).

Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 66 §.). Megrendelő jelen

szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni

hányadának megfelelő összeget.

9.3

Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a

tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog

fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában

bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez

esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

9.4

Megrendelő 15 napot meghaladó fzetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja

jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fóktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott

termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek

átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

10. Vis maior

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól,

amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható

akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem

kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és

események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály

felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn

belül írásban köteles értesíteni.

11. Titoktartás

Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozóról, illetve a Vállalkozó termékeiről és

szolgáltatásairól, ügyfeleiről jogszerűen vagy jogosulatlanul megszerzett adatokat, információkat,

valamint azok forrását sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem publikálja, nyilvánosságra

nem hozza, el nem idegeníti, harmadik személyek számára hozzáférhetővé nem teszi.

12. Jogok átruházása

Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre

csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

13. Alkalmazandó jog, jogviták

13.1

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári

Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.2

Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat -

értékhatártól függően - a Budaörsi Városi Bíróság, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos

illetékességének.